ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน-華語導遊聯誼會
  หน้าแรก 
  Print
 

ดาวน์โหลดเอกสาร-สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (21/5/2009)
1.แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

  เนื้อหาในหมวดนี้
 
 ดาวน์โหลดเอกสาร-สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง (19/5/2009)
 ดาวน์โหลดเอกสาร-สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา (21/5/2009)
 ดาวน์โหลดเอกสาร-สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้ เขต 1 จังหวัดสงขลา (21/5/2009)
 ดาวน์โหลดเอกสาร-สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้ เขต 2 จังหวัดภูเก็ต (21/5/2009)
   
  www.chineseguidecenter.com